PlantSharp Cyber Guard

בעידן הסייבר, ארגונים יצרנים מוצאים עצמם ולא אחת, תחת מתקפות מגורמים חיצונים עוינים. זוהי דאגה ממשית לא רק בגלל אפשרויות הפגיעה בקניין הרוחני ודרישות כופר, אלא שכיום בעידן ה- IoT שבו רצפת הייצור מחוברת למערך המיחשוב האירגוני, כל חדירה למערך הראשי מהווה איום ממשי על רצפת הייצור. אנו עדים למתקפות אשר שיבשו ואף השביתו את כל מערך הייצור, לרבות פגיעות פיזיות במכונות עצמן. מפעל אשר ניזוק ממתקפת סייבר עלול לשאת במשמעויות כספיות ועיסקיות רבות.

סקרים מלמדים
שכחצי מהמפעלים הנשאלים
סבלו מהתקפות סייבר, כאשר 24% מהם
ניזוקו באופן כספי או עסקי

Cyber Guard הינו אמצעי אבטחת מידע מתקדם אשר מפריד את שכבת רצפת הייצור (OT) משכבת הרשת הארגונית (IT) ובכך מצמצם כמעט לחלוטין אפשרויות חדירה ופגיעה ברצפת הייצור.
• פתרון ייעודי למפעלים להגנת רצפת הייצור ממתקפות חיצוניות
• יצירת שכבת הגנה (Buffer) המשמשת כערוץ תקשורת
• אפשרויות התאמה למדיניות אבטחת המידע של האירגון
• ניתן ליישום עם פתרון MES הקיים של הלקוח
• התקנה, הדרכה וליווי צמוד מחברת Trunovate

תיאור הפתרון – הפרדה מוחלטת בין רשתות ה- OT ל IT:

• באמצעות DMZ ו- FW בין כל שכבה ניתן לנטרל ערוץ ישיר בין הרשת המשרדית (והעולם החיצון) לבין רשת הבקרה
• כל שכבה פונה בכיוון אחד בלבד ל- DMZ
• תוקף שסיכן את הרשת המשרדית לא יכול לגשת באופן ישיר לבקרה, אלא רק דרך ה DMZ ורק לסקופ שהוגדר מראש בבקר
• כל המערך מנוהל באמצעות OPC
• כל התקשורת מאובטחת באמצעות (SSL (256Bit
• ניתן לנהל שכבת הרשאות נוספת – Security Policies