OEE

מודול זה אחראי לניהול וניטור ב- On-Line של מדדי ה- OEE ממכונות הייצור שבמפעל.

הפתרון מבוסס על חיבור תשתיתי של המערכת לשכבת הבקרה של המפעל, קריאת מדדי OEE והצגתם בזמן אמת במערכת.

מדד OEE הינו בעל חשיבות מרכזית בבחינת המפעל את יעילותו ומאפשר לבצע פעולות בזמן אמת לשיפור וייעול הפרודוקטיביות שתעלה את מדד ה- OEE.

חישוב מדדי OEE מתבצע לרוב כך:

    • זמינות  = הזמן שיש פקודת עבודה על הקו פחות זמן עצירות מתוכננות על הקו חלקי זמן משמרת על הקו
    • יעילות  = כמות מוצרים שיוצרו בקו חלקי הזמן שיש פקודת עבודה על הקו פחות זמן עצירות מתוכננות על הקו כפול קצב יצור תקני
    • איכות  = כמות מוצרים טובים שיוצרו בקו חלקי כמות מוצרים שיוצרו בקו
    • OEE = זמינות כפול יעילות כפול איכות

מדד ה-OEE כולל גם ניהול וניטור תקלות, עצירות והשבתות הייצור בכל רגע נתון.

המערכת מאפשרת לעובד לדווח את סיבת התקלה ומיקומה באופן פשוט ונח ובכך ניתן לאחר מכן לנטר את הסיבות השכיחות יותר, מה הגורם להן, מתי הן קורות וכד'.

נתונים אלו יאפשרו לנו לאחר מכן לבחון כיצד ניתן לצמצם את זמני התקלות ו/או לנתב את הייצור באופן יעיל ונכון יותר.