• Tracking-1

מודול עקיבות – Traceability

ניהול כל פרמטרי העקיבות, הגדרת מתכונים, הגדרות משטחי נשיאה, הגדרת תבניות לייצור, מסך מפעיל ייעודי הכולל את כל הפרמטרים הנדרשים זיהוי וקבלת רכיבים ליצור על פי פרמטרים שונים, יומן צריכות, יומנים מפורטים אודות צריכות, יחידות, עקיבות, הדפסות, דוחות רלוונטים

  • Tracking-1