• food_beverage

מודול מעבדה

קישור של בדיקות המעבדה לתהליכי הייצור. מודול זה בודק את כל חומרי הגלם והתוצרים בכל שלבי הייצור,  מוודא כמות ואיכות של התוצרים בכדי להבטיח ייצור מוצרים העומדים בתקני האיכות שנקבעו ע"י המפעל.

  • food_beverage