EnerWeb Billing

מדידת צריכת אנרגיה ו- EnerWeb Billing

EnerWeb Billing הנה מערכת ייעודית אשר מטרתה, לשלוט לאסוף לאחסן ולנהל נתוני צריכת אנרגיה (חימום, קירור, חימום/קירור) במערכות מיזוג אויר וחלוקת עלויות ייצור אנרגיית מ"א בין המשתמשים השונים, בהתאם לצריכתם בפועל. טכנולוגיה עדכנית בשיטת SAAS, המאפשרת גישה ושליטה על כל הנתונים מהבית ומכל מקום בעולם ומכל מחשב או טלפון חכם. נתוני צריכת האנרגיה ונתונים נוספים מועברים ממדי האנרגיה והחשמל במגדל אל המחשב המקומי (LOCAL CONNECTOR), אשר מעביר את הנתונים אל שרת בענן באמצעות OPC SERVER. מאחר והמערכת מבוססת על טכנולוגיית תקשורת OPC, קצב התקשורת וזמן קריאת נתוני האנרגיה מכל הצרכנים במגדל הינו מהיר. גיבוי הנתונים מתבצע בענן. שמירת נתונים בענן מבטיחה אמינות ברמה גבוהה. לא נדרש לבצע התקנה של המערכת באתר המשתמש.
לא נדרש מחשב ייעודי למערכת, ניתן לגלוש לתוכנה ישירות מהדפדפן בכל מחשב קיים. התוכנה מחשבת את עלות KWH או R מ"א בהתאם לקריאה רציפה של מונה החשמל ומונה אנרגיה מ"א ראשיים.
תוכנת EnerWeb Billing מאפשרת הפקת חשבונות צריכת מיזוג אויר לדיירים ולשטחים ציבוריים באופן מדויק. המערכת מאפשרת תצפית קריאת מדי אנרגיה בתקשורות שונות ובפרוטוקולים מגוונים, (M-BUS,MODBUS/RTU ,BACnet/MSTP) מדי חשמל בתקשורת MODBUS TCP, בקרים שונים בפרוטקול תקשורת MODBUS מדי ספיקה בתקשורת, מדי מים פולסים או בתקשורת. הדגימה מתבצעת כל שעה או זמן מוגדר אחר המערכת מאפשרת תצפית וקריאה רציפה כל שעה או זמן מוגדר אחר של  עלות ייצור אנרגיה חשמלית בתעריפי עונה וזמן (תעו"ז), ממדי חשמל המודדים את מרכז ייצור אנרגיית הקירור .